Ή βιβλιογραφία μας, έχει δημιουργηθεί κατόπιν έρευνας και εφαρμογής σε πιλοτικά μας κέντρα, έχοντας στόχο να συμπληρώσει τα σχολικά βιβλία

και να οδηγήσει το κάθε μαθητή στην πλήρη κατανόηση της ύλης.

Στην Libra Studies, πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη των μαθητών για τα βιβλία!